LVU- och LVM-mål

Advokat Bo Ström har haft ett stort antal klienter som offentligt biträde i LVU- och LVM-mål och har en gedigen kompetens inom området.

LVU

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, ofta förkortad LVU, reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år och i vissa fall av unga under 20. Grunderna för omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende. Det ska finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling annars skadas. Om det finns ett tillförlitligt samtycke från vårdnadshavare och den unge själv om han eller hon fyllt 15 år, och samtycket också bedöms vara hållbart under den tid vård bedöms behöva ske, så kan vården ske frivilligt. Då finns inte förutsättningar för tvångsvård enligt LVU. I LVU-mål ska offentligt biträde förordnas för den unge och för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Det offentligt biträdet är ofta en advokat eller jurist och ska tillvarata sin klients intressen.

LVM

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället LVU tillämpas. Om missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel anses vara i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och denna inte kan tillgodoses enligt Socialtjänstlagen eller på annat sätt kan LVM bli aktuell om någon av följande tre förutsättningar är uppfyllda: missbrukaren utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara eller löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller andra närstående. . I LVM-mål ska offentligt biträde förordnas för personen som berörs av åtgärden, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Det offentligt biträdet är ofta en advokat eller jurist och ska tillvarata sin klients intressen.