Brottmål

Advokat Bo Ström har mångårig erfarenhet av brottmål och en och gedigen kompetens inom detta område och har haft ett flertal större mål, ekobrott och narkotikamål.

Försvarsadvokat

En försvarsadvokat är en advokat som biträder den tilltalade i ett brottmål. I Sverige förordnas som regel en försvarsadvokat som offentlig försvarare. En advokat kan uppträda som försvarare även utan ett sådant förordnande. Han betecknas då privat försvarare. Den som är misstänkt för ett brott har rätt att anlita en försvarare som biträder honom eller henne under förundersökningen och inför domstolen. Som regel kan endast en advokat utses till offentlig försvarare. Om den misstänkte har föreslagit någon, som är behörig att vara offentlig försvarare, ska den personen förordnas om det inte finns särskilda skäl mot det.

Målsägandebiträde

Ett särskilt biträde som kan förordnas av allmän domstol för den som har drabbats av ett brott (målsäganden) när förundersökning har inletts. Målsägandebiträdet är i de flesta fall advokat eller biträdande jurist vid en advokatbyrå. Målsägandebiträdet ska ta till vara målsägandens intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. Biträdet ska bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren.