Asylrätt

Advokat Bo Ström har företrätt asylsökande alltsedan år 1991 och har haft ett mycket stort antal uppdrag som offentligt biträde i asylrätt och har gedigen erfarenhet och kompetens inom detta område.

Asylsökande är en person som ansökt om asyl men ännu ej fått ett lagakraftvunnet beslut av vederbörande myndighet. I Sverige handläggs ansökan om asyl av Migrationsverket. Om Migrationsverket bedömer att den asylsökande behöver hjälp med sin ansökan om asyl, kommer den asylsökande att få hjälp av ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde är en advokat eller jurist som hjälper den asylsökande och tar tillvara dennes intresse i asylprocessen. Staten står för kostnaden för det offentliga biträdet. Migrationsverkets beslut kan överklagas till migrationsdomstolen. Den som är missnöjd med migrationsdomstolens beslut kan överklaga till Migrationsöverdomstolen, som dock i normalfallet inte beviljar prövningstillstånd.